Treść tej witryny internetowej jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski.

PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA („Witryna”). Wszyscy użytkownicy Witryny podlegają poniższym warunkom i obowiązującym przepisom prawa. Korzystając z witryny, użytkownik potwierdza, że zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków oraz że stanowią one wiążącą umowę między nami a użytkownikiem. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie ma prawa do dostępu do tej Witryny ani do korzystania z niej.

Spółka PRA Health Sciences („PRA”, „my”, „nas”, „nasze”) opublikowała tę Witrynę w imieniu Genkyotex („Sponsora”) w celu naboru zainteresowanych osób do prowadzonego przez Sponsora badania TRANSFORM („Badanie”).

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Uprawnienia

Witryna oraz usługi w niej oferowane są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy są zdolni do zawierania prawnie wiążących umów. Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest zdolny do zawierania prawnie wiążących umów.

Cel Witryny

Celem Witryny jest przekazanie informacji na temat Badania tak, aby użytkownik mógł zdecydować, czy jest zainteresowany udziałem w nim. Użytkownik może zdecydować, czy chce skontaktować się z uczestniczącymi w badaniu klinicznym ośrodkami badawczymi, aby sprawdzić, czy spełnia kryteria kwalifikacyjne udziału w Badaniu.

Ograniczone korzystanie z Witryny

Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszej Witryny do:

  • zamieszczenia łącza do Witryny z innej lokalizacji;
  • podszywania się pod inne osoby lub przedstawiania się jako pracownik, agent lub przedstawiciel firmy PRA lub Sponsora;
  • prześladowania PRA, Sponsora ani jakiejkolwiek innej osoby, grożenia im, zwracania się do nich w sposób obraźliwy ani odnoszenia się do nich w jakikolwiek inny nieodpowiedni sposób;
  • publikowania zniesławiających, oszczerczych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, niezgodnych z prawem ani innych zasadnie uznanych za niewłaściwe stwierdzeń;
  • angażowania się w jakąkolwiek inną działalność niezgodną z prawem;
  • wysyłania materiałów reklamowych, promocyjnych, spamu, niechcianych materiałów reklamowych; rozpowszechniania piramid finansowych ani prowadzenia jakichkolwiek innych działań, które mają charakter nagabywania;
  • pozyskiwania ani gromadzenia informacji ani innej Zawartości dostępnej za pośrednictwem Witryny w sposób, który nie został udostępniony lub przewidziany w Witrynie, ani ich wykorzystywania w taki sposób;
  • angażowania się w jakąkolwiek inną działalność, która ogranicza możliwość korzystania z Witryny przez inne osoby odwiedzające, PRA lub Sponsora lub w inny sposób naraża ich na poniesienie odpowiedzialności za korzystanie z Witryny przez użytkownika.

Niedozwolone jest też:

  • używanie jakichkolwiek botów, pająków, trojanów, robaków, oprogramowania szpiegowskiego typu spyware, oprogramowania typu ransomware, bomb, wirusów, ataków typu „odmowa usługi” oraz wszelkich innych złośliwych kodów, urządzeń czy procesów; oraz
  • wyłączanie, przeciążanie, uszkodzenie lub pogorszenie działania Witryny.

PRA zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z Witryny przez użytkownika lub usunięcia przekazywanych przez niego informacji w związku z nieodpowiednim postępowaniem oraz do korzystania z przewidzianych przepisami środków prawnych.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie medycznym

W Witrynie nie są publikowane porady medyczne. W razie jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących indywidualnych potrzeb, schorzeń lub udziału w Badaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Prawa własności i ograniczenia

Zawartość Witryny, w tym między innymi wszystkie zdjęcia, projekty, układy, znaki, nazwy handlowe i informacje (łącznie zwane „Zawartością”) stanowią własność PRA, Sponsora lub ich licencjodawców. Korzystanie z Witryny nie wiąże się z uzyskaniem jakichkolwiek praw, w tym praw własności, ani licencji na używanie Zawartości poza Witryną.

Kopiowanie, powielanie, wyświetlanie, dystrybuowanie, przesyłanie, odsprzedawanie ani emitowanie Zawartości, poddawanie jej inżynierii wstecznej, tworzenie na jej podstawie dzieł pochodnych i wykorzystywanie jej w inny sposób jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody PRA. Niedozwolone jest modyfikowanie, zmienianie, usuwanie lub zakrywanie jakichkolwiek charakterystycznych lub odnoszących się do własności informacji lub oznaczeń ani ich usuwanie z Witryny lub Zawartości. Firma PRA zastrzega sobie prawo do skorzystania ze wszystkich przysługujących jej środków prawnych w przypadku naruszenia, przywłaszczenia lub modyfikacji Zawartości bądź wykorzystania jej w inny niedozwolony sposób.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WITRYNA ORAZ ZAWARTE W NIEJ TREŚCI SĄ UDOSTĘPNIANE „W ICH AKTUALNYM STANIE” I „ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH. PRA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI, RZETELNOŚCI ANI JAKOŚCI WITRYNY, ANI JEJ ZAWARTOŚCI. PRA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z JAKĄKOLWIEK PRZEGLĄDARKĄ, USŁUGĄ INTERNETOWĄ ANI URZĄDZENIEM. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W JEGO USŁUDZE, SYSTEMIE LUB URZĄDZENIU WYNIKAJĄCE Z POBRANIA LUB UŻYWANIA WITRYNY LUB JEJ TREŚCI.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA PRA WRAZ Z PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI I LICENCJODAWCAMI, A TAKŻE SPONSOR, NIE ODPOWIADAJĄ W ŻADEN SPOSÓB (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA ŻADNE DOZNANE SZKODY) PRZED UŻYTKOWNIKIEM W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ SKORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI ANI ZA ŻADNE INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z WITRYNĄ LUB JEJ ZAWARTOŚCIĄ.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZABEZPIECZYĆ I CHRONIĆ PRA ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCÓW, A TAKŻE SPONSORA I ODPOWIEDNICH KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI WYŻEJ WYMIENIONYCH PODMIOTÓW PRZED WSZELKIMI STRATAMI, WYDATKAMI, SZKODAMI I KOSZTAMI, W TYM KOSZTAMI WYNAGRODZEŃ DLA PEŁNOMOCNIKÓW W ROZSĄDNEJ WYSOKOŚCI, WYNIKAJĄCYMI Z (1) NARUSZENIA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB (2) KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Arbitraż i odstąpienie od powództwa grupowego

W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa użytkownik zgadza się na rozpatrywanie wszelkich roszczeń lub sporów związanych z korzystaniem z Witryny w drodze wiążącego arbitrażu, a także zrzeka się prawa do procesu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa użytkownik zrzeka się prawa do wystąpienia przeciwko spółce PRA, jej podmiotom stowarzyszonym i licencjodawcom oraz Sponsorowi z pozwem grupowym lub zbiorowym w związku z korzystaniem z Witryny. Użytkownik lub spółka PRA mogą skorzystać z prawa do arbitrażu poprzez przesłanie drugiej stronie pisemnego powiadomienia o wszelkich roszczeniach szczegółowo przedstawiającego ich treść. Do roszczeń poddawanych pod arbitraż mają zastosowanie wszelkie przepisy o przedawnieniu, które obowiązywałyby w przypadku postępowania sądowego lub innego postępowania. O ile użytkownik i PRA nie uzgodnili inaczej, arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie, w którym jedna ze stron ma siedzibę, przez neutralnego arbitra zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) oraz amerykańskimi Federalnymi Regułami Dowodowymi i Proceduralnymi (US Federal Rules of Evidence and Procedure).

Prawo właściwe i właściwość miejscowa

Wszelkie spory dotyczące Witryny lub niniejszych Warunków użytkowania będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Wszelkie powództwa, pozwy lub postępowania związane z Witryną lub Warunkami użytkowania mogą być wnoszone lub wszczynane w stanie Delaware. W najszerszym zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa użytkownik odstępuje od wszelkich sprzeciwów wobec określonego tutaj prawa właściwego i właściwości miejscowej.

Zmiany umowy i okres jej obowiązywania

PRA może wprowadzić zmiany w Witrynie lub Zawartości bądź tymczasowo lub na stałe zamknąć Witrynę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez obowiązku powiadomienia użytkownika. Te warunki obowiązują po uzyskaniu dostępu do Witryny. Każde uzyskanie dostępu do Witryny oznacza akceptację opublikowanych w danym momencie Warunków użytkowania. Warunki użytkowania będą w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wiążące dla użytkownika nawet po zaprzestaniu korzystania z Witryny lub po jej zamknięciu.

Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązujących przepisów prawa, zostanie uznane za usunięte z Warunków użytkowania i nie będzie mieć wpływu na wykonalność lub ważność pozostałych postanowień.

Dane kontaktowe

Wszystkie powiadomienia dotyczące Witryny będą publikowane w Witrynie lub przesyłane na podany przez użytkownika adres e-mail. Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie Warunków użytkowania, pisząc na adres:

Pharmaceutical Research Associates, Inc., 4130 ParkLake Avenue, Suite 400, Raleigh, North Carolina, 27612 USA, Attn: Vice President of Legal Affairs.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2020 r.

Używamy plików cookie, aby zapewnić największą wygodę korzystania z witryny. Jeśli wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części witryny. Witryna może też nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat tego, jak zarządzać plikami cookie i je usuwać, można znaleźć odwiedzając stronę https://www.youronlinechoices.com/pl. Korzystanie z witryny podlega opublikowanym Warunkom użytkowania. Należy również zapoznać się z naszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności.